BG

EN

Политика за личните данни

Този уебсайт www.workabroadllc.com и неговата периферия се притежават и управляват от “Уорк Аброад” ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на територията на Република България с  ЕИК:131008957, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител 23А.

Ние уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни и с настоящата Политика на поверителност желаем да Ви обясним каква информация събираме на този уебсайт и как законосъобразно я използваме, с цел да бъдете максимално информирани и спокойни за сигурността на личните Ви данни.

Информация и данни, които събираме

Важно е да знаете, че разглеждането на нашия уебсайт www.workabroadllc.com и достъпа Ви до информацията, публикувана на него, не Ви задължава да се регистрирате и/или да предоставяте Вашите лични данни. Вашата регистрация на сайта ни е възможна само и единствено, ако Вие пожелаете това. От своя страна, ние гарантираме пълна конфиденциалност на получената информация и се ангажираме с ползването й само и единствено във Ваша полза.

В случай, че проявявате интерес към предлаганите от нас продукти и услуги и сте избрали да се регистрирате на нашия уебсайт www.workabroadllc.com / login.workabroadllc.com ще трябва да предоставите доброволно някои от Вашите лични данни, като например:

– Име(на), дата на раждане, ЕГН;

– Адрес съгласно официален документ за самоличност;

Телефонен номер;

– Е-mail адрес;

– Номер на лична карта и/или международен паспорт;

– Друга лична информация според спецификата на услугата;

 

Събраната информация се обработва от “Уорк Аброад” ЕООД единствено с цел:

– Предоставяне на искани от Вас услуги;

– Подадени от Вас заявки/поръчки;

– Осъществяване на обратна връзка с Вас, като наши клиенти;

 

Цели, за които събраната информация се използва

Обработваме Вашите лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство в рамките на ЕС и на Република България;

Ние използваме събраната информация, с цел установяване на самоличността на клиента и неговото потребителско поведение; за управление и изпълнение на отделни заявки относно продукти или услуги, за да осигурим необходимото цялостно обслужване. Също така предоставената информация се използва за събиране на дължимите суми относно закупуването и ползването на нашите продукти и/или  услуги. Не на последно място – за осигуряване на техническото обслужване на сайта ни; за изготвяне на агрегирана статиситческа информация относно нашите потребители и клиенти; мрежови трафик; изготвяне на потребителски профил с цел определяне на най-подходяща оферта и/или реклама за всеки един наш потребител; установяване и предотвратяване на незаконни действия или на такива, които са в противоречие с нашите условия за конкретните услуги; реализиране на партньорство с трети страни, с цел реализиране и разработване на нови услуги за нашите клиенти.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни:

Право на информация

Като наши клиенти и съгласно законодателството на Република България и ЕС, Вие имате право неограничен брой пъти да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните Ви данни.

Право на корекция

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да изискате от нас да ги коригираме и/или допълним.

Право на изтриване

В случай, че обработваме Вашите лични данни без правно основание, Вие можете по всяко време да поискате от нас тяхното трайно и необратимо заличаване. Възможно е да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработващите се Ваши лични данни в случай на оспорване верността на данните; обработването на данните е предприето без правно основание; данните са ненужни за нас, но Вие продължавате да имате нужда от тях с цел установяване, упражняване и защита на правни претенции от Ваша страна.

Право на преносимост на данни

Вие сте в правото си да поискате от нас да предоставим личните Ви данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, разбираем и общоприет електронен формат.

Право на възражение

Вие можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай, че ги обработваме за цели/задачи от личен характер и без Ваше съгласие.

Право на жалба

В случай, че решите, че не използваме предоставените по Ваше съгласие лични данни по предназначение и по някакъв начин нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете веднага с нас за своевременно изясняване на случая.

Разбира се, имате право, като равноправни граждани на ЕС и Република България, да подадете жалба пред регулаторните органи и/или специализираните за опазване на личните данни институции, локализирани в границите на ЕС и Република България.

 

Срокове за изпълнение

“Уорк Аброад” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни с Ваше съгласие и по Ваше желание. Стандартният срок, в който съхраняваме данните на нашите клиенти е в рамките до 5 години от датата на събитието и/или до момента, в който ние, като фирма и администратор на лични данни от една страна, и Вие, като наш клиент от друга, постигнем доброволно двустранно споразумение за прекратяването на процеса по събирането и обработката на Вашите данни.

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се изтриват/унищожават необратимо.

 

С кого и защо споделяме Вашите лични данни

Наша основна цел  е да предоставим отлично и надеждно обслужване на нашите клиенти. За да бъде възможно това, в определени условия и в определени моменти “Уорк Аброад” ЕООД предоставя Вашите лични данни на трети страни – нашите партньори. Отношенията между “Уорк Аброад” ЕООД и нашите партньори са законосъобразни и обвързани с договори, които следват правилата за поверителност и защита на личните данни към нашите клиенти. Основни наши партньори са например: ISIC България, Посолство/Консулски отдел на САЩ в България, Smart Management Group, Greenheart Exchange;

Можете да бъдете сигурни, че всички ние обработваме Вашите лични данни добросъвестно и по прозрачен, законосъобразен начин.

Някои от основните мерки, с които си служим за са осигурим Вашата защита са свързани с:

  • Обработка на лични данни в съответствие с действащото законодателство;
  • Използване на събраните лични данни само и единствено за законни цели;
  • Информиране на нашите потребители и клиенти какви лични данни се събират, как, защо и в какъв срок те се използват;
  • Въвеждане на технически и организационни мерки с цел защита от злоупотреба с лични данни от външни организации, които нямат договорена обвързаност с “Уорк Аброад” ЕООД и нейните партньори. В това число се има предвид случайно или незаконно унищожаване и/или загуба на личните Ви данни; нерегламентираното им използване; неправомерен достъп, изменение и/или разпространение на базата от лични данни с цел злоупотреба, както и всяка друга нерегламентирана форма на обработване.

Не на последно място в “Уорк Аброад” ЕООД има назначено длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за сигурността на информацията и защита от измами. Основната му длъжност е да подпомага процесите за опазване и обезпечаване сигурността на личните данни на нашите клиенти, както и да наблюдава за тяхното регламентирано прилагане.

 

Влизане в сила на Политиката за сигурност и нейната актуализация

Конкретната Политика на “Уорк Аброад” ЕООД за използването и съхранението на Вашите лични данни е актуална към 19.10.2018 година. Тя може да бъде променяна и допълвана поради промени в законодателството на ЕС и на Република България, както и по инициатива на фирмата администратор (“Уорк Аброад” ЕООД), на нашите клиенти или на компетентен действащ орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

В случай на настъпила промяна “Уорк Аброад” ЕООД информира потребителите и клиентите си за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни в срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила, като публикува актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на “Уорк Аброад” ЕООД – www.workabroadllc.com и/или ги уведомява писмено чрез емейл или устно – чрез телефонно обаждане или среща в наш офис.

Ние от “Уорк Аброад” ЕООД съветваме всички наши потребители и клиенти да проверяват периодично интернет страницата ни ( www.workabroadllc.com), за да са информирани с най-актуалната информация, засягаща  Политиката по събиране и обработка на личните им данни.